Thùng giữ lạnh 100L-cao

Quy cách: 80x46.5x50

Thùng giữ lạnh 100L

Quy cách: 81 x 48 x 45

Thùng giữ lạnh 200L

Quy cách: 96 x 57 x 60

Thùng giữ lạnh 350L

Quy cách: 117 x 73 x 70

Thùng giữ lạnh 400 L

Quy cách: 110 x 68 x 84

Thùng giữ lạnh 450L

Quy cách: 108 x 80 x 90

Thùng giữ lạnh 800L

Quy cách: 134 x 106 x 100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,