Kết Thủy Sản 3T1

Quy cách: 63 x 41.5 x 31

Kết Thủy Sản 3T9

Quy cách: 63 x 41.5 x 39

Kết Thủy Sản 2.5

Quy cách: 63 x 41.5 x 2.5

Kết Thủy Sản Bít 2.5

Quy cách: 63 x 41.5 x 2.5

Kết Thủy Sản Bít 1.9

Quy cách: 63 x 41.5 x 1.9

Kết Thủy Sản 1.9

Quy cách: 63 x 41.5 x 1.9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,