Bồn đứng 650 lít

Quy cách: Ø98 X 110

Bồn Đứng 300L

Quy cách: Ø 65 x 108

Bồn Đứng 500L

Quy cách: Ø 81 x 123

Bồn Đứng 1000L

Quy cách: Ø 98 x 154

Bồn Đứng 2000L

Quy cách: Ø 127x 197

Bồn Đứng 5000L

Quy cách: Ø 173 x 247

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,