Cal vuông xanh

Quy cách: 20 lít-25 lít

Cal nhựa trắng

Quy cách: 30 lít

Pallet-Không Chân

Quy cách: 100 x 50 x 3

Pallet-có chân

Quy cách: 100 x 50 x 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,